چه زمانی کنترل ولو می تواند هم سایز پایپ باشد؟

مهندس جان در چه سایزی کنترل ولو می تواند هم سایز پایپ باشد؟

پاسخ در فیلم است قسمت کنترل ولو