استاندارهای رنج های فشار

قسمت M و بند شماره ۴-۱-۱-۱۲ ( دامنه های استاندارد)

سلام و وقت به خیر…
استاندارهای رنج های فشار در کدوم بخش IPS مهندس اشاره شده …IPS IN 110 بخش Mیا C یا E??