جنس چمبر و دیسپلیسر

سلام
یا برای دیسپلیسر لول ترانسمیتر، جنس دیسپلیسر و چمبر یکسان است یا میتوان چمبر را مطابق با جنس مخزن گرفت؟

خیر جنس چمبر C.S است. و دیسپلیسر حداقل SS316