اشتباه در برآورد بار

سلام.در فصل براورد بار در تمرین شماره یک ،هنگام محاسبه جریان تابلوی اصلی ساختمان ضرایب همزمانی اعمال نشده و فقط بارهای منصوبه روی هر فاز جمع شده است.ضمنا ضریب توان هم که معمولا در چنین محاسباتی 0.85 در نظر گرفته میشود 0.75 در نظر گرفته شده است و دلیل آن توضیح داده نشده.