پست فوق توزیع

سلام.اینکه در بعضی استان ها ولتاژفوق توزیع 63و در استان های دیگر 66 یا 132 میباشد به چه عواملی بستگی دارد؟و در پست های عمومی اختصاصی که متقاضی با شرکت برق توافق میکند و متقاضی زمین را واگذار میکند شرکت برق هم باید امتیازی به متقاضی بدهد؟و اگر بله معمولا چه چیزی؟

به ساختار اولیه شبکه در آن محل بستگی دارد. بله تخفیفاتی در قیمت و تعرفه ها می دهد