اهمیت عدد رینولز در سایزینگ اریفیس

سلام
در محاسبات سایزینگ اریفیس اشاره میکنند که عدد رینواز باید حداقل ۵۰۰۰ باشد چرا مقادیر بالا مشکل ندارد و لی مقادیر پایین مشکل دارد؟

هر جریان فرآیندی از شیرهای کنترل ولو عبور میکند تقریباً همیشه آشفته در نظر گرفته می‌شود. دلیل آن این است که فرآیند باید از مسیر زیادی که دارای مقاومت های مکانیکی از قبیل Expanders+Pipings+Valveها و زانویی ها میباشد عبور میکند .
در صورتیکه سیال دارای حرکت کم باشد امکان پدیده های choke flow و یا تغییر فاز سیال بیشتر میگردد :