استاندارد پیچ و مهره از لحاظ دقت تلورانس

مثال اینکه مفهوم 2A در انتهای مشخصات پیچ و مهره چیست و چه میزان تلرانس یا لقی را نشان میدهد .
مثال 5/8unf-18-2b
در اینجا 2B چه مفهومی دارد و با چه سنجه ایی سلامت ابعادی دنده کنترل میشود؟

همانگونه که در طول دوره اشاره شده است کلاس لقی در سیستم اینچی به سه دسته تقسیم میشود کلاس 1 یعنی لق و برای سهولت در تولید و نصب استفاده میشود کلاس 2 متوسط است و کلاس 3 کاملا جذب و جفت است و برای موارد خاص و حساس که نباید لقی وجود داشته باشد استفاده می شود. میزان تلرانس لقی بین پیچ و مهره برای هر کلاس در استاندارد اشاره شده در دوره آمده است برای مثال در سیستم اینچی استاندارد ASME B1.13 در این خصوص صحبت میکند