عبور سینی کابل از درز انقطاع

سلام
1_برای عبورpvcلوله از درز اتقطاع باید حتما لوله فلکسی بخورد آیا برای اتصال لوله pvcبه لوله فلکسی جعبه تقسیم می خواهد یا مستقیم به لوله فلکسی وصل شود
2_برای عبور سینی از درز انقطاع باید چکار کرد آیا این روش اجرا سینی کابل اشکالی ندارد، یک سینی را داخل سینی دیگر قرارداده اند کهبه صورت لولایی جابجا شود ولی هیچ جابجایی ندارد(داخل همدیگر بازی نمی کنند)
IMG_20240406_090711
IMG_20240312_162310
IMG_20240306_085210
IMG_20240406_090724

سلام
بله عبور لوله از درز انقطاع باید با لوله فلکسی باشد.
باید سینی ها جای بازی کردن داشته باشند