محاسبه افت ولتاژ کابل تا اتاق کنترل

اهم بر کیلومتر کابل که توسط سارنده داده میشود برای یک سیم است یا هر دو سیم. به عبارتی وقتی اهم بر کیلومتر مثلا 12 اهم اعلام میشه ما برای اینکه افت ولتاژ را حساب کنیم 12 اهم برای رفت و ۱۲ اهم برای برگشت در نظر بگیریم؟

برای کل کابل درنظر گرفته می شود. نه هر سیم.