استفاده از منی فولد قبل از ترانسمیترها و گیج ها دارای دیافراگم سیل

سلام
اشاره شد قبل از گیج ها و ترانسمیترهای دیافراگم سیلی استفاده از منی فولد ضرورتی ندارد. اما وقتی ما منی فولد نزاریم آیا امکان این هست که تکنسین ابزار دقیق بتواند ترانسمیتر فشار یا گیج یا … را در فیلد کالیبره کند یا مثلا تست تک نقطه انجام دهد؟

خیر امکان پذیر نیست و باید از دیافراگم جدا شود. البته برای تست این تجهیزات باید تجهیزات فشار به همراه دیافراگم سیل شان کالیبره گردند. پس باید کلا از سرویس خارج گردد و به شاپ منتقل گردد.