ضریب دی الکتریک برای رادار ها

سلام

وقتی واحد فرایند ضریب دی الکتریک را به ما می دهد چون دما این ضریب تغییر می دهد. پس این ضریب بر اساس چه دمایی است؟

وقت که ما ضریب را به رادار میدهیم خوب همانطور ذکر شد با دما ضریب تغییر میکند پس رادار چگونه متوجه میشه که ضریب تغییر کرده؟

ضریب دی الکتریک تابع دما نیست و براساس مدیا های مختلف تغییر می کند. شما عملا ضریب دی الکتریک یک ماده را به رادار می دهید مثلا بازه 2 تا 4 را انتخاب می کنید. امجواج رادار هنگامی که در این مدیا قرار میگیرد میزان فرکانس آن تغییر می یابد.