طول عمر تاسیسات

سلام.در پیش بینی حداکثر درخواست معمولا عواملی نظیر رشد سریع کیفیت زندگی و افزایش طبیعی مصرف در طول عمر تاسیسات را چقدر باید در نظر بگیریم؟

به نظر طراح بستگی دارد . عرف بین 10 الی 20 درصد