الزامات جبرانسازی فلو

سلام
۱- برای جبرانسازی فلو آیا صرفا PTوTTکفایت میکند یا دانسیته متر هم باید باشد؟

۲- آیا میتواند TTرا بعد از فلومیتر گذاشت تا اغتشاش ایجاد نکند؟

۳- اگر فلومیتر کوریولیس باشد با توجه به اینکه اشاره شد که این تجهیز نیاز به جبرانسازی ندارد پس میتوان گفت فلو کامپیوتر نیاز ندارد؟

1- بله کفایت می کند اما برای بالاتر بردن دقت می توان دانسیته رو هم اضافه کرد.
2- بله و باید در پایین دست نصب گردد و این الزام است
3- در شرایطی که صرفا خروجی فلوی جرمی مدنظر باشد نیازی به فلوکامپیوتر نیست.

3- ما که میتوانیم فلو جرمی را به حجمی تبدیل کنیم یعنی درPLCرا رابطه اش نوشته شود پس دیگر چه نیاز ی به فلو کامپیوتر است؟

4- با فرض اینکه فلو کامپیوتر نیاز باشد باز بایدPTوTTهم استفاده کنیم؟

محاسبات فلو به صورت دائم در حال انجام است و دراین شرایط لود زیادی از cpu سیستم کنترل گرفته می شود

1-خوب پس جمع بندی این شد که برای میترینگ وقتی کوریولیش داریم و فلوی حجمی میخواهیم فلو کامپیوتر هم باید در نظر بگیریم با این شرایطPTوTTنیاز است؟
2- آیا کوریولیس هایی هستند که خودشون این قابلیت رو داشته باشند که فلو حجمی را به صورت 4تا20میلی آمپر یا به صورت سافت ویری ارسال کنند؟

بله خروجی را می توانید چه به صورت جریان چه به صورت سریالی داشته باشید.

1- جسارتا من پاسخ سوال اول را نگرفتم. مجدد مطرح میکنم. اشاره کردید برای سیستم میترینگ با کوریولیس اگر فلو به صورت حجمی مد نظر باشد فلو کامپیوتر هم نیاز است. آیاPTوTTهم نیاز است؟

2- راجع سوال دوم اگر کوریولیس هایی وجود دارند که خروجی کوریوس به صورت حجمی است در این شرایط آیا فلو کامپیوتر نیاز است؟

مهندس جان برای جبرانسازی با هر فلومتری که بخواهد به فلو کامپیوتر وصل گردد، باید یا سنسور فشار یا دما یا هر دوتا وجود داشته باشد.
اگر از کوریولیس دارید استفاده می کنین چون مستقیما خروجی جرم می دهد نیازی به جبرانسازی نیست. ما عملا داریم جبرانسازی انجام میدیم که فلوی حجمی رو به جرمی تبدیل کنیم. وقتی دستگاه کوریولیس مقدار جرمی نمایش میدهد بحث جبرانسازی بی معناست.