ولید کردن شبیه سازی سرعت جریان و نوع جریان

با سلام، ما می خواهیم هندسه یک محفظه گاز را در داخل انسیس شبیه سازی کنیم،ولی با توجه به این که این محفظه خود در دستگاه اندازه گیری دیگری به کار می رود می خواهیم هندسه را طوری شبیه سازی کنیم که اطلاعات بدس آمده از دستگاه برای ما دقیق تر شود، حال بر فرض اینکه ما این کار را کردیم و اطلاعات به دست آمده از دستگاه باتوجه به تغییرات هندسه محل عبور جریان گاز بهتر و دقیق تر شد ، چگونه شبیه سازی خود را ولید کنیم،( ما در اینجا می خواهیم سرعت جریان و نوع جریان از نظر آرام بودن و فشار جریان را شبیه سازی کنیم).
با تشکر.

اگر تجهیزات اندازه گیری سرعت و دما دارید، این کمیت ها را برای حالت مرجع اندازه بگیرید و با نتایج شبیه سازی مقایسه کنید. این کار به منزله اعتبارسنجی حل عددی است. در صورتی که این امکان وجود ندارد باید با نتایج تجربی موجود در مراجع (مربوط به محفظه احتراق نزدیک به مسئله شما) مقایسه کنید. باز هم اگر این مورد هم در دسترس نبود باید بخش های مجزا مدلسازی ( اعم از مدل ویسکوز، مدل احتراقی، مدل تشعشع و …) را با نتایج تجربی موجود اعتبار سنجی کنید. البته این روش آخر ممکن است خیلی موثر نباشد