سوال درباره برج احیا آمین

سلام
حناب مهندس عزیز
در پایین برج احیا آمین وقتی Rich-Amine وارد برج وارد می شود که تا به Lean-Amine تبدیل شود با چه سیالی از خروجی ریبویلر در حال عملیات انتقال جرم است که که می تواند H2S,CO2 از Rich-Amine گرفته شود؟؟

با سلام
برج احیا داراری ریبویلر بوده که داخل تیوبهای آن بخار وجود دارد و با اعمال گرمایش بخشی از سیال RICH AMINE را در داحل پوسته حود تبدیل به بخار مینماید . از آنجاییکه نقطI جوش H2S از محلول آب و آمین کمتر است سریعتر بحار شده و در مسیر گاز خروجی قرار میگیرد.
ریبویلر این برج یک مرحله تعادلی فرض میگردد