سوالات مطرحی درباره نم زدایی

سلام
خوبید آقای مهندس
با توجه به مباحث گفته شده
در شکل فرستاده شده کدام یک از جریان ها Condensate یا Gas or Hydrocarbon Vapor باید وارد مبدل شود؟؟
به نظرم Gas or Hydrocarbon Vapor باید برود؟؟!!!
3

با سلام
این موضوع که کدام سیال وارد مبدل شود بستگی به انتخاب سیال مهم فرآیندی و هدف استفاده از این مبدل دارد