سوالات مطرح شده در درس ها-مبهمات

سلام حناب مهندس
فرآیند Hot-Striping چرا دفع است همان طور که از اسم آن پیداست مایع به کاز است یعنی گاز ماده H2S را از نفت تحویل می گیرد ؟ آیا این اظهارات درست است؟ چون نمیخواهم با جذب اشتباه بگیرم.!!!

با سلام
جذب گاز فرایندی است که در آن یک مخلوط گازی در تماس با یک حلال مایع قرار می گیرد تا به طور انتخابی یک یا چند جزء مورد نظر از مخلوط گازی را در خود حل کند. اغلب فرایند های جذب به یک ماده خارجی نیاز دارند که به فرایند وارد شده و به عنوان حلال مایع عمل می نماید. نظر به اینکه اصول فرایند های جذب و دفع یکسان است هردو فرایند به طور همزمان بررسی می شود.
دبی مایع و گاز، درجه حرارت و فشار متغیرهای مهمی هستند که باید تعیین شوند.
هرچقدر ضریب جذب بزرگتر باشد به عنوان مثال با افزایش مقدار مایع ، طول ستون جذب یا تعداد سینی های مورد نظر برای جذب کاهش می یابد