فواصل ایمنی در برق

فاصله بین اتاق ترانسفورماتور و اتاق ایستگاه تقلیل فشار گاز چقدر می باشد؟هردو اتاق در داخل یک مجتمع مسکونی 70 واحدی قراردادند

دوست گرامی این سوال مربوط به استاد برق صنعتی میباشد در ضمن باز هم همین سوال مربوط به بحث استاندارد بازرسی مهندسی برق میباشد

1 پسندیده