اختلاف فشار مناسب در سایزینگ اریفیس

سلام

فرض بفرمایید هنگام سایزینگ اریفیس با 250 میلی سایز کرده ایم بتا در رنج مناسب و PPL مورد تایید واحد فرایند است حال با ۵۰۰میلی بار هم بتا در رنج و بازهم PPLمورد تایید واحد فرایند است در این حالت ما مجازیم با 500سایز کنیم یا حتما با 250میلی بار باید سایز کنیم؟

صد در صد باید عدد پایین تر استفاده شود زیرا PPL در لوله با زیاد شده افت فشار، افزایش می گردد