با تغییر دادن شیب خط لوله تجهییز کناری جا به جا می شود

سلام
عرض احترام
چرا شیب رو که درست می کنم تجهیز بغلی جا به جا می شه؟
در عکس ها موجوده
1
2
3

قطعا این اتفاق نباید رخ دهد لطفا موارد دیگری بررسی بفرمایید