تغییر خودکار شیب لوله

سلام
من لوله ام را با شیب 1.5 % رسم کردم ولی خودش خودکار کم و زیاد میکنه
مثلا می زنه1.4 %یا …
بعد این باعث می شه هنگام تریم کردن لوله ها به هم وصل نمی شن
علت چیه ؟
یه عکس به عنوان نمونه فرستادم.
1

تغییر شیب لوله فقط در مواردی از قبیل تریم یا الاین رخ میدهد اگر در هنگام ترسیم شیب لوله مشخص باشد میبایست مستمر با همان شیب ترسیم گردد