مقایسه لول سوییچ و لول ترانسمیتر

دروود
برای شات دون HHیا LLیک مخزن هم میتوانداز لول سوییچ و هم لول ترانسمیتر استفاده کرد(یعنی ترانسمیتر نقش سوییچ را داشته باشد). اگر بخواهیم از لحاظ ایمنی لولو سوئیچ و لول ترانسمیتر را مقایسه کنیم کدام امن تر و بادقت تر هستند؟

قبلا این مورد را پرسش کرده بودید. ترنسمیترهای Sil certified قطعا توصیه می گردند