تعداد دفعات استفاده از گیج فشار در تست هیدرواستاتیک و تست فشار

:crazy_face: مطابق بند 9.2 استاندارد ASTM E1003 در زمینه تست فشار باید یک یا چند گیج فشار به سیستم متصل بوده و حداقل یکی از این گیجهای فشار دارای گواهینامه کالیبراسیون با حداکثر یکماه بوده باشد ولی مطابق بند 8.1 آن برای هر بار تست مورد کالیبراسیون قرار گیرد.
photo_۲۰۲۳-۱۲-۲۶_۰۰-۰۷-۰۸

:high_brightness::zap::fire:مطابق بند 8.1 استاندارد ASMT E1003 که در زمینه تست فشار می باشد به صورت سختگیرانه ذکر نموده است که گیج فشار باید هر بار قبل از تست فشار مورد کالیبراسیون قرار گیرد.
بعبارت دیگر هر گیج فشار دارای کالیبراسیون تنها یک بار برای هر تست فشار قابل استفاده است.
photo_۲۰۲۳-۱۲-۲۶_۰۰-۰۷-۰۸