مقایسه قیمتی رادار های غیر تماسی و گایدد ویو

سلام

برای طول های زیاد مثلا سنجش ارتفاع تا 25 متر از لحاظ قیمتی رادارهای غیر تماسی مناسب هستند یا گایددوی؟

غیر تماسی ولی بایستی محدودیت نوع سیال و همین طور نصب و میزان دقت نیز مد نظر قرار گیرد. فاکتور قیمت برای انتخاب اصلا صحیح نیست.