انتخاب ولو در دو شرایط پروسسی

سلام

فرض بفرمایید پروژه ای دارای فاز یک و فاز دو میباشد. حال میخواهیم یک فلو کنترل ولو انتخاب کنیم که فلو آن در فاز ۱ (min:100, max:300) است و وقتی فاز2 بعد از چندین سال که افتتاح شد فلو همین ولو به (min:200 , max:600) میرسد حال اگر من ولوم را طوری انتخاب کنم که هنگامی که 20 درص باز است فلو 100 عبور کند و هنگامی که 80 درصد باز باشد فلو ی600 عبور کند آیا این ولو میتواند هم در فاز ۱ و هم زمانی که فاز ۲ هم اضافه شد عملکرد خوبی داشته باشد؟

به ازای هر کدام از موارد محاسبات باید انجام شود و نمی توان به این فرم بررسی کرد