دیجیتال رادیوگرافی

فرمول یا برنامه محاسبه زمان پرتودهی در دیجیتال رادیوگرافی.با پرتوهای ایکس و گاما