درخواست دارم کسی زحمت انجام پروژه ای را برام بکشد رشته شیمی09354911567

با احترام درخواست انجام چندتا پروژه برا ترمو دینامیک و انتقال حرارت داشتم 09354911567