سیو انرژی در شیرهای رلیف

با سلام و احترام
همانطور که مستحضر هستید تلفات توان هیدرولیک برابر است با دبی * فشار و از آنجایی که ما چه بیاییم در سیستم هیدرولیکمان از رلیف ولو Direct action یا همان معمولی استفاده کنیم و چه از شیرهای رلیف پیلوتی استفاده کنیم چون هر دو شیر در یک فشار تنظیم می شوند و دبی هم که برابر هست پس یک میزان تلفات انرژی داریم نه Save در کار نیست. چون ما دقیقا کلا دبی با فشار P رو داریم میریزیم تو تانک و این یعنی کلش هدر رفته

جسارتا مادامیکه استاد پاسخ مناسب را بدهند من نیز در این مبحث شرکت کنم. در شیرهای prv معمولی سیال مسقیما با فنر پشت پاپت و یا اسپول در ارتباط است و انرژی فشاری سیال تبدیل به انرژی حرارتی میشود لکن در شیر پایلوت دار به واسطه اوریفیس موجود در اسپول شیر ،سیال محبوس در پشت اسپول باعث عقب راندن فنر پشت پاپت شده پاپت به عقب رانده شده و اسپول نیز(به علت وجود اوریفیس روی اسپول و نبود فرصت کافی برای سیال جهت گذر از اریفیس برای جبران فضای پشت اسپول) به عقب رانده شده و سیال به تانک تخلیه میشود.

با سلام
تلاش کنید مطالب داخل دوره هیدرولیک را چندین دفعه ملاحظه کنید. این کار سبب می شود ذهن شما ساختار بهتری پیدا کند و هر موضوع را از چندین وجه بتواند تحلیل کند.

یک فرق اساسی در رلیف معمولی و پیلوتی بحث تقسیم جریان می باشد. در رلیف معمولی کل دبی جریان یک فنر را جابجا کرده تا مسیر جریان خود را باز کند و تمام توان و انرژی خود را مطابق رابطه ای که خودتان فرمودید تلف می کند که در این حالت ذخیره انرژی نداریم و همه توان هیدرولیکی به گرما تلف می شود.

در حالیکه در یک رلیف پیلوتی جریان به دو بخش تقسیم می گردد. بخش ناچیزی حدود 2 الی 5 درصدر از رلیف بخش pilot stage تخلیه می شود که انرژی خود را کامل از دست داده چون صرف جابجایی فنر با فشار حداکثر می شود. بخش کلی جریان از قسمت main stage تخلیه می شود که فقط bios spring را جابجا می کند لذا تلفات انرژی نداریم.

بر همین اساس میزان saving energy شیر رلیف پیلوتی بسیار بالاتر از شیر رلیف معمولی خواهد بود.

باتشکر