فلو ترانسمیتر برای فلوی های پایین

دروود

برای مایعات با فلوهای خیلی پایین مثلا 10 kg/h خوب اریفیس نمیتواند انتخاب مناسبی باشد از چه تایپ فلوترانسمیتری میتوان استفاده کرد؟

بسته به سایز لوله، شرایط سیال و خیلی پارامترهای دیگر دارد و طبیعتا باید بررسی گردد