استخدام مهندس ابزاردقیق

آگهی دوم طبق پیوست ارائه می گردد. در ایمیل ذکر کنید که از طرف من معرفی شدین