نرم‌افزار سایزنیگ فیشر

سلام مطابق با عکس پیوست شده در نرم افزار سایزینگ فیشر در صفحه installation data وقتی میخواهیم ratingرا پر کنیم منظور rating ولو است یا پایپ؟
اگر منظور پایپ است گاهی اوقات ratingپایپ ورودی با خروجی متفاوت است در این شرایط کدام را بنویسیم
20231203_150659

ریتینگ فلنج نوشته می شود که طبیعتا خط با ولو باید یکسان باشد. مگر می توان فلنج 300 شیر را بر روی فلنج 150 خط بست؟!!