تخمین بار روشنایی

در مرحله تخمین بار همین تقریب خیلی هم عالی است

با سلام استاد ساسانفر
در اولین مثال مربوط به تخمین بار روشنایی یک ساختمان اداری 2000 متری محاسباتی که من انجام میدهم با پاسخ نهایی شما متافاوت است ممنون میشم اگر بفرمایید مشکل کار کجاست؟
2000 متر مربع معادل حدود 22000 فوت مربع است که مطابق ستون سوم جدول ضریب مناسب عدد 1.72 میباشد بنابرین مقدار بار برابر است با 22000*1.72=37.84kw