سامانه مودیان و صورت معاملات فصلی

اگر به سامانه مودیان متصل شویم و همه فروش را در آنجا اعلام کنیم باز هم نیاز است که صورت معاملات را برای هر فصل ارسال کنیم؟