تنش و کرنش در اباکوس

سلام.
مقادیر تنشی که اباکوس نشان میدهد تنش حقیقی است یا مهندسی؟

سلام
مفهوم تنش کرنش حقیقی و یا مهندسی در واقع در هنگام تعریف مشخصات ماده معنی پیدا می کند، که باید بصورت حقیقی و نه مهندسی وارد شود.
در بخش نتایج تنش بر اساس محاسباتی روی هر المان بدست می آید که ارتباطی با مفهوم تنش مهندسی ندارد