نصب اورفیس پلیت

سلام استاد لطفی
وقت بخیر
باتوجه به اینکه مبنای محاسبه فلو توسط اورفیس پلیت ایجاد اخلاف فشار هست، آیا باید رو اورفیس پلیت یک differential pressure نصب بشه؟ مادامی که فلو ترانسمیتر داریم؟

فلو ترنسمیتری که داریم همیشه براساس اختلاف فشار کار میکند در غیر این صورت چگونه میزان فلو را خواهد خواند؟!!