تساوی ضریب درخواست و ضریب همزمانی

بله ضریب درخواست همان ترجمه DEMAND FACTOR است

با سلام، آیا ضریب درخواست و ضریب همزمانی یکی می باشد؟

سلام بله یکیه

@sasanfar#1185
استاد ضریب درخواست (Demand Factor) با ضریب همزمانی (Coincidence Factor) یکیه؟!