پرووینگ در سیستم کاستدی میترینگ

برای یافتن ضریب تصحیح که حاصل تقسیم" فلویbase volume بر فلوی اندازه گیری شده " است، به صورت پرکتیکال چکار میکنیم؟ از ابتدا میزان base volume را داریم یا با هر بار ران کردن توپک در پروور بدست میاید؟
چند بار ران اتفاق میفتد؟
عملیات پرووینگ حین کار و برقراری فرایند اتفاق میفتد یا یونیت استاپ خواهد شد؟

در ابتدای طراحی حجم پروور مشخص است چه میزان است و سپس با وارد شدن توپک و طی کردن مسیرهای رفت و برگشت عملا K-factor دستگاه چک و صحه گذاری می گردد. برای تجهیزی مانند التراسونیک شاید با 5 بار رفت و برگشت کامل توپک میزان K-factor به دست آید ولی برای توربین این میزان به 10 بار رفت و برگشت افزایش می یابد چون عموما پالس های توربین دیرتر شکل می گیرند. بله در حین عملیات انجام می شود و نیازی به استاپ شدن نیست.