نقشه برداری از آرمیچر

س. ببخشید استاد شما توی آموزشها 4راه گفتید میشه نقشه برداریم اما نگفتید چسب های محل سیمهایی که به کلکتور وصل میشه چطوری برداریم یعنی حلالش چیه؟آخه قبلا که آرمیچر را سیم پیچی کردن دوسر سیمها را که به کلکتور وصل میشه را چسب زدن تاوقتیکه چسبها را برنداریم و تمیز نکنیم نمیبشه نقشه بردای کنیم لطفا لطفالطفا حلال چسب چیه تا راحت بتونیم دوسر سیمهایی که به تیغه های کلکتور وصل میشه متوجه بشیم لطفا راهنمایی عملی کنید؟؟؟
یا راه دیگه که بشه نقشه سیم پیچی آرمیچر را برداریم را معرفی کنید چون 3 راه دیگه که با اهم متر ویا تستر آرمیچر گفتید نمیشه نقشه برداری کنیم چون وقتیکه آرمیچر سوزه معمولا کلکتور هم میسوزه تیغه هاش همه بهم راه میده پس راه نقشه برداری چیه ؟؟
IMG_20231112_155641
منظورم چسبهای اتصال دوسر سیم های آرمیچر به کلکتور باچه حلالی ازبین ببریم تا بشه نقشه آنرا برداریم چون این چسبهاد مانع هست لطفالطفالطفا راهنمایی کنید؟