احتراق در کورهای فرایندی

چرا در کورهای فرایندی که سوخت ان گاز طبیعی و یا مخلوطی از گاز و هیدروژن است ، هوای احتراق را پیش گرم میکنند ولی ماده سوختنی مانند گاز طبیعی را پیش گرم نمیکنند؟

این سوال شما به مشخصه ارزش حرارتی یک سوخت برمیگردد .
وظیفه اصلی air preheater هوا اقزایش گرمای داخل کوره و بالا بردن راندملن سوخت میباشد همانطور که میدانیم ، احتراق نیاز به هوا، سوخت و آتش دارد. پیش گرم کن های هوا به طور قابل توجهی به تغذیه هوای گرم و افزایش راندمان احتراق برای عملکرد در کوره حرارتی کمک می کنند.
هدف پیشگرمکن هوا کمک به سیستم فرآیندی کورخ میباشد یدلیل بالا رفتن گرمای محلوط یک گاز با هیدروژن با استقاده از هوای در دسترس محیط در مصرف سوخت بهینه سازی صورت گرفته و سوخت کاماتری با ارزش حزارتی بالاترب پدید میآید .در گاز طبیعی به دلیل وجود متان بسیار بالا و بالا بودن heating value گاز معمولا پیش گرمکن استفاده نمیشود .

1 پسندیده