سوال فنی با اصطلاح پکیچ

سلام خوبید آقای مهندس عسگری
Skip-mounted که فرمایش کردید برای پکیچ آماده استو می خواستم ببینم این کلمه انگیلیسی رو درست گفتم یاخیر؟
و در ضمن CKD یا SKD یعنی چی؟ مخفف آن چی هست؟

این تعریف یک پکیج یا SKID MOUNTED در فرهنگ نفت و گاز میباشد:
"A skid mounted process system is a construction block within a larger process system. Though smaller, it remains a vital processing segment. Because of its mobility and geometrical efficiency, skid-mounted process equipment fits perfectly into the tight and deliberate use of space at modern industrial plants. "

Complete Knock-Down: CKD
به این معنی است که یک محصول به صورت قطعات تحویل داده شده و در مقصد مونتاژ می شود. این اصطلاح از صنعت خودرو سرچشمه می گیرد، جایی که قطعات مختلف از تامین کنندگان در سراسر جهان تحویل داده می شود و در کشور واردکننده مونتاژ می شود.

semi-knocked-down kit (SKD)
تشکیل شده از قطعات نیمه مونتاژ شده یک محصول است.که به کشور مقصد حمل میگردد

یک دنیا تشکر.سپاسگزارم

یک دنیا تشکر.سپاسگزارم…

یک دنیا تشکر.ممنونم