فوم داخل ایسیو های والیو و اس ۲۰۰۰

چگونه میتوان بدون صدمه زدن به آی سی هایی که در زیر آنها فوم مثل چسب نفوذ کرده را بدون صدمه زدن به ای سی بیرون کشید.؟

سلام ارادت
با ی شیء تیز مثل کاتر موقع حرارت دادن ب ای سی ها از بغل ای سی نیرو وارد کنید تا ای سی سالم در بیاد

1 پسندیده