تشخیص انثاع بوس

با سلام استاد جداری از کجا باید بفهیم بوش یکه وسیله خرابه را تشخیصش

درود تشخیص خرابی شفت یا خط افتادن با چرخاندن شفت درگیر کار کردن یا قسمتی روان قسمتی سفت هستش خرابی بوش گیرپاچ بودن واگر گشاد شده باشه روان هست و با روشن کردن حرکت نمیکند یا حرکت میکند و با صدا کار میکند یا صدای در در و بهترین راه باز کردن از روی موتور و چک کردن هستش

1 پسندیده