کارت های آدرس پذیر

سلام
۱- اگر تجهیزات آدرس پذیر را به PLC وصل کنیم آیا از کارتهای مخصوص این کار باید استفاده کرد لطفا یک مدل را نام ببرید؟

۲- برای حالت کانونشنال چه طور؟

من تاکنون برای موارد ادرس پذیر برخورد نداشتم که به PLC متصل گردد. دلیلی اصلی که برای سیستم های اعلان و اطفا از سیستم های کنترل براساس استانداردهای NFPA72 یا EN54 استفاده میشود این است که این سیستم ها قابلیت اتصال به لوپ های ادرس پذیر را هم دارند.
بله برای کانونشنال ها شما میتوانید از PLC بهره ببرید ساده ترین سیستم ، PLC های زیمنس است