سیستم کنترل پمپهای آتشنشانی

سلام
سیگنالهای مربوط به پمپ های آتشنشانی باید به DCS ارسال شوند یا FGS?

عموما برای این موارد به سیستم FGS ارسال می گردد