حداکثر مسافت برای استفاده از ترانسمیتر

سلام
به صورت کلی ترانسمیتر تا چه مسافتی میتوانند انتقال سیگنال انجام دهند؟

با قطعیت نمی توان گفت چون بستگی به رنج پاور دستگاه، سطح مقطع کابل و مقاومت مسیر دارد ولی بیش از 200 متر در پروژه ها در نظر گرفته نمی شود. چنانچه فاصله بیشتر از 200 باشد از اتاق های کنترل محلی ITR استفاده می گردد که مجددا سیستم های کنترل واقع در آنها با فیبر نوری با سیستم کنترل مرکزی در ارتباط خواهد بود.