فاصله بین سیستم زمین های مختلف

سلام. عرض کردید که اگر از الکترود زمین فونداسیون استفاده کنیم از همان میتوان به عنوان الکترود حفاظتی و صاعقه و عملیاتی استفاده کرد حال اگر از سیستم زمین فونداسیون استفاده نشده باشه و سه الکترود حفاظتی و عملیاتی و صاعقه گیر در نظر گرفته شده باشه فاصله انها از هم چقدر باید باشد؟

هر چه فاصله از هم بیشتر باشد موازی شده آنها با هم، مقدار مقاومت معادل کمتری خواهد داشت
نکته مهم این است که هر سه این الکترودها باید بهم همبند شوند