حداقل طول الکترود افقی

سلام.برای یک واحد مسکونی با کنتور 32 امپر یک راد با طول دو متر کفایت میکند حال اگر برای همین ساختمان بخواهیم الکترود را به شکل افقی اجرا کنیم حداقل طول ان چقدر باید باشد ایا همین دو متر است؟

در مقررات ملی پاسخی نداده است
اما اگر بخواهیم طبق فرمولهای ارائه شده در بسته که همگی از استانداردهای معتبر استخراج شده اند استفاده کنیم دو برابر طول الکتروود قائم یعنی چهار متر کافی است