وایرینگ سیستم آدرس پذیر

درود
اگر دو لوپ داشته باشیم یعنی ۸ ترمینال برای وایرینگ نیاز است. آیا پایه مشترک استفاده میشود یا هر سیسم به به یک ترمینال وصل میشود؟

سلام
کابل خروج هر لوپ نیاز به 2 خانه، کابل ورود هر لوپ نیاز به 2 خانه و 1 خانه برای شیلد است.