لوپ های آدری پذیر آنالوگ

سلام
سیستم های آدرس پذیر آنالوگ از دیجیتال متفاوت هستند؟
چه تجهیزانی به صورت آنالوگ کار میکنند؟

سلام
در قابلیت هایی که ارایه می دهند متفاوت هستند برای مثال در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر آنالوگ توسط مبدل A/D می توان سطح آلودگی (گرد و خاک) هر دتکتور را توسط کنترل پنل مرکزی مانیتور کرد.

مثلاً شستی اعلام حریق در یک سیستم اعلام حریق آدرس پذیر آنالوگ عملکرد 0 یا 1 دارد و لذا از نوع دیجیتال تلقی می شود ولیکن دتکتور دودی در این نوع سیستم از نوع آنالوگ تلقی می شود.