ضریب قدرت متوسط کل واحد

سلام .چرا در تمرین یک فصل براورد بار در اسلاید شماره 53 ضریب قدرت متوسط برای کل واحد0.85 و برای مشاعات 0.75 در نظر گرفته شد.؟

انتخاب و دید طراح است از وسایلی که در این واحد استفاده میشود